وبلاگ

آشنایی با بسته‌بندی‌های اَسپتیک

آشنایی با بسته‌بندی‌های اَسپتیک

اَسپِتیک (Aseptic) در لغـت به معنای ضـدعفـونی و اسـتریل کـردن محصـولات مخـتلف به خـصوص موادغـذایی فاسد شدنی مـی باشد. بسیاری از موادغذایی وقتی در شرایط محیطی مانند تابش نور قرار می گیرند ارزش غذایی خود را از دست می‌دهند. به همین دلیل برای عرضه‌ی محـصولاتی مانند شیر ، خامه ، پـنیر و... از کارتـن های اَسپتیک استـفاده می شود.

ساختار کارتن‌های اَسپتیک:

کارتن های اَسپتیک از چند لایه ساخته شده اند که به وسیله چسب یا حرارت به یکدیگر متصـل شـده انـد. مـقـوا نقـش بسزایی در افـزایش مقاومت و اسـتحکام بسته بندی دارد، آلومینیوم در سـاختار کارتن از نفـوذ هـوا و اکسیـژن به درون بسته جلوگیری می کند و پلـی اتـن نیز از نـفوذ رطوبت به داخل بـسته جلوگیـری می کند.

ویژگی‌های کارتن اَسپتیک:

وزن پاییـن، محافظت کامل از محصول در بازه‌ی زمانی طولانی، استفـاده‌ی راحـت برای مصـرف کنـنده‌ها